Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Klerk & Rozemeijer Advocaten gevestigd te Velserbroek, gemeente Velsen.

 

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de maatschap: de maatschap De Klerk & Rozemeijer Advocaten, gevestigd te Velserbroek, gemeente Velsen;
 • de advocaat: een vennoot van de maatschap of een bij de maatschap in dienst zijnde advocaat;
 • de cliënt: de contractspartij van de advocaat;
 • het kantoor: de maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van de maatschap, of op basis van een arbeids-, of uitzendovereenkomst aan de maatschap dan wel de advocaat verbonden personen;
 • honorarium: de financiële vergoeding, exclusief 5% kantoorkosten en verschotten, die de advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 • verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
 • kantoorkosten: kosten van de kantoorfaciliteiten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen:‘cliënt’) verstrekken aan de maatschap, aan de afzonderlijke leden van de maatschap, dan wel hun bestuurders of aan de werknemers van de maatschap voor het verlenen van juridische bijstand en die door hen zijn aanvaard. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Opdracht

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap.

 

4. Declaratie

 • Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd;
 • Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds en in beginsel maandelijks in rekening gebracht;
 • De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 • In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissingen voor rekening van cliënt komen.

 

5. Betaling

 • Betaling van declaraties van de advocaat dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd ex art 6:119, of bij een handelsovereenkomst, ex art 6:119a BW;
 • Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor of de advocaat gestelde bankrekening, dan wel een kasbetaling ten kantore onder afgifte van een kwitantie leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen;
 • Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15 procent van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt;
 • Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (zie punt 7);
 • Indien de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Voor eventuele hieruit voortvloeiende schade is de cliënt aansprakelijk.

 

6. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de advocaat c.q. het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
 • Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7. Geschillen

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De regeling hieromtrent maakt als Bijlage I onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

 

8. Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de maatschap naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de maatschap ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de cliënt geretourneerd.

 

9. Vernietiging dossiers

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

 

10. Nederlands recht van toepassing

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan het Nederlands recht. In zaken waarin de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, worden geschillen uitsluitend beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.